HOSAB
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’nce konuyla ilgili gönderilen yazı aşağıda bilginize sunulmuştur;
“Bilindiği üzere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5 inci maddesindeki “Mücbir sebepleri
bildirmek ve bu sebep İktisat ve Ticaret Vekaletince kabul edilmek şartı ile dört ay içinde senelik işletme
cetvellerini veremeyeceklere mezkür Vekaletçe munzam bir müddet verilebilir.” hükmü çerçevesinde
mücbir sebep bildiren işletmelerin Yıllık İşletme Cetveli (YİC) verilme süresinin uzatılması Bakanlığımız
yetkisindedir.
Bu bağlamda ülkemizde halihazırda etkisini sürdüren Covid-19 salgını ve tam kapanma süreci de
dikkate alınarak söz konusu hüküm çerçevesinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (SSBS) üzerinden Covid-19
salgınını mücbir sebep göstererek 2020 yılı Yıllık İşletme Cetvelini veremeyeceklerini bildiren sanayi
işletmelerinin YİC verilme süreleri bir defaya mahsus olmak üzere 14 Haziran 2021 (14.06.2021) tarihi
gün sonuna (saat 24:00’e) kadar uzatılacaktır.
Bu tarihe kadar Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (SSBS) üzerinden Covid-19 sebebiyle 2020 yılı YİC
süresinin uzatılması talebinde bulunan işletmelerin başvuruları uygun olarak değerlendirilecektir.
Dolayısıyla 2020 yılı Yıllık İşletme Cetvelini zamanında gönderemeyen işletmelere idari yaptırım
uygulanmadan önce bu tarihe kadar beklenilmesi uygun olacaktır.
Covid-19 mücbir sebep bildirimi yapan işletmelere ait EBYS sistemine otomatik olarak düşen
dilekçelerin cevabi yazı yazılmadan kapatılması ve SSBS’de onay işlemi yapılırken tarafınıza gönderilen
işbu yazının uygunluk yazısı olarak değerlendirilerek sisteme yüklenmesi uygun olacaktır.”