“Kalite yönetimi sistemi kapsamı Mevzuat esasları çerçevesinde, Hasanağa OSB sınırları içerisindeki katılımcı firmalara İmar, Altyapı ve Çevre Yönetim hizmetlerinin sunulması olarak belirlenmiştir.”

“Enerji, Çevre ve Bilgi Güvenliği yönetim sistemi kapsamı Organize sanayi bölgesi teknik, altyapı ve idari hizmetler sunumu olarak belirlenmiştir.”

 

Kalite Politikamız:

 • Daima yasal gerekliliklere uymayı, mevcut başarılı uygulamalar ile enerji verimli ve düşük çalışma maliyetli teknolojileri adapte ederek enerji maliyetlerini düşürmeyi, atıkları ortadan kaldırarak enerji kaynaklarını korumayı,
 • Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerini destekleyerek, çalışan memnuiyetini sağlamak, kurum kültürü, şeffaf, güvenilir ve istikrarlı hizmet anlayışı ile kalıtımcı memnuiyetini en üst düzeye çıkarmak.
 •  Paydaşlarımızın beklentilerini analiz ederek sorunlarına çözüm üretmek ve ilgili beklentileri karşılamak.
 •  Üstlendiği misyon ve ürettiği hizmetin kalitesi ile kamu ve diğer kurum-kuruluşlara örnek teşkil etmek.
 •  Sosyal sorumluluk bilinci ile bulunduğumuz bölgede kültürel ve ekonomik gelişime katkı sağlayacak işlere imza atmak
 •  Faaliyetlerimiz sırasında kalite bilincini ön planda tutarak sürekli iyileştirmeyi sağlamak.
 •  Sürdürülebilir bir kalite anlayışı benimsemek.
 •  Katılımcılarımızın beklentilerini, ihtiyaçlarını zamanında ve en üst seviyede karşılamak.

 

Çevre Politikamız:

 • Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve yetkili organların kararı ile tespit edilen hizmetlerimizi; Ulusal ve Uluslararası kanun ve yönetmeliklere, bağlı bulunduğumuz mevzuatın tüm hükümlerine ve Kalite Yönetim Sisteminin yapısal şartlarına bağlı kalarak kesintisiz, eksiksiz ve hızla gerçekleştirmeyi taahhüt etmek,
 • Kendi faaliyetleri ve katılımcıların faaliyetlerini izleyerek çevre kirliliğini önleyici iyileştirmeler yapmak,
 • Sıfır atık sistemi kapsamında atıkları minimize etmek ve sıfır atık yönetim sisteminin etkin şekilde uygulaması için çalışmalar yapmak,
 • Katılımcıların çevre bilincini geliştirmek için bilgi ve destek hizmetleri sunmak,
 • Çevre uygulamaları ve çevresel faaliyetlere verdiği destek ile kamuya ve diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmak,
 • Belirlenen uygunluk yükümlülükleri ve mevzuat gereksinimlerine uymak, katılımcıların bu şartlara uyduğunu OSB hizmet yükümlülükleri açısından kontrol etmek,
 • Ülke Sanayisine yön verirken ve Katılımcılarımızın güçlü ve üretken olmasını sağlarken çevreye en az zararı verecek ve çevrenin korunmasını sağlayacak Hizmetlerimizi ve iş süreçlerimizi sürekli iyileştirmek ve geliştirmek Çevre Politikamızdır.

Enerji Politikamız: 

Bölgemizdeki sanayinin gelişimi ve katılımcılarımız için ortak çözümler üreterek hem çevresel hem ekonomik anlamda fayda sağlamak amacıyla altyapı ve üst yapı hizmetleri faaliyeti göstermekteyiz. Hizmetimiz kapsamında:

 • Daima yasal gerekliliklere uymayı, mevcut başarılı uygulamalar ile enerji verimli ve düşük çalışma maliyetli teknolojileri adapte ederek enerji maliyetlerini düşürmeyi, atıkları ortadan kaldırarak enerji kaynaklarını korumayı,
 • Faaliyetlerimizde enerji yönetim sistemi ve enerji performansını süreklilik arz edecek şekilde verimliliğini artırmak için amaç ve hedefler koymayı ve bu hedeflere ulaşmak için sürekli iyileştirmeyi süreçlere adapte etmeyi,
 • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynağı sağlamayı,
 • Enerji Yönetim Sisteminin ulusal ve uluslararası standart şartlarına uygun olarak etkinliklerini ve performanslarını sürekli iyileştirerek gözden geçireceğimizi,
 • Personelimizi enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda eğitmeyi, enerjiyi verimli kullanma alışkanlıklarını desteklemeyi,
 • Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, enerji verimli ürünler, hizmetler satın alarak, enerjinin ve malzemenin verimli kullanılması ile sürdürülebilir üretime katkıda bulunacağımızı,
 • Katılımcılarımızın üretimlerinde, enerji politikamız doğrultusunda enerjinin verimli kullanılması amacıyla yapacakları çalışmalarda bilgi desteği sağlamayı ve farkındalığı artırmayı,

Bilgi Güvenliği Politikamız:

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı  Bilgi Sistemleri Birimi bilgi varlıklarını korumak,  bilgiye erişilebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak:

Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

Kullanılabilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi, 

 • Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek. 
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,
 • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkları, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak,
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
 • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek; değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak,
 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek,
 • Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

 

Bölge Müdürlüğü olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli gelişmeyi temel alan bir Entegre Yönetim Sistemi dâhilinde ve gerekli kaynakları temin ederek faaliyetlerimizi gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz.

                                                              

                                                                                                                                                     BÖLGE MÜDÜRÜ

                                                                                                                                                 Bahattin CANIGÜLEÇ