HASANAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINTLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Hasanağa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (“HOSAB”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.
HOSAB, kamu hizmeti veren bir özel hukuk tüzel kişiliğini haiz yapılanma vasfında olup kişisel verileriniz, kuruluş amacı çerçevesindeki faaliyetlerimizi yürütmek, 4562 Sayılı OSB Kanunu ve diğer ilgili hukuki düzenlenmelerden kaynaklanan hizmetleri yerine getirmek amacıyla HOSAB tarafından farklı kanallarla, mevzuata ve HOSAB politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  1. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir

HOSAB sistem ve kayıtlarında toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun şekilde HOSAB tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:
 HOSAB’ın 4562 sayılı OSB Kanunu ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan faaliyet ve hizmetlerini mevzuata ve politikalarımıza uygun olarak yerine getirilmesi için Müdürlüğümüzün iş birimleri ve ofisler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultudaki faaliyet ve hizmetlerin yürütülmesi,
 HOSAB’a üye olan veya olmayan katılımcı, yer sahipleri ve/veya kiracılara dair verilen her türlü hizmetin yürütülmesi,
 HOSAB’ın kısa, orta ve uzun vadedeki hizmet politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması,
 HOSAB’ın insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi,
 HOSAB’ın ve yan kuruluş ve şirketlerinin ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması,
 HOSAB iş ve çalışan güvenliğinin sağlanması,
 HOSAB’ın ve bağlı kuruluşlarının itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması vb.
Kişisel verilerinizin HOSAB tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.hosab.org.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

  1. Kişisel Verileriniz, Hangi Kişi Gruplarına ve Hangi Amaçla Aktarılmaktadır?

HOSAB sistem ve kayıtlarında toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilke ve esaslara uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahlinde, Müdürlüğümüz tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; HOSAB bağlı kuruluşlarına, iştiraklerine, iş ortaklarına, HOSAB Müdürlüğü, Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu’na, HOSAB ile irtibatlı Organize Sanayi Bölgelerine, OSB Üst Kuruluşu ve yetkililerine, katılımcı ve kiracılara, yer sahiplerine, HOSAB ile iş birliği içerisinde bulunan yahut HOSAB ile iş yapan kamu-özel kurum ve kuruluşlara, hukuken yetkili diğer özel-kamu tüzel kişilerin aktarılabilmektedir.

III. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, kimliğinizi tespite yarar bilgileriniz ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte, KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek aşağıdaki adrese iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya hosab@hs03.kep.tr KEP adresimize  iletebilirsiniz.

HASANAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Hasanağa Mah. HOSAB Caddesi No: 14
Nilüfer /Bursa
Veri sahibinin başvuruyu bizzat yapması zorunludur. Veri sahibi dışındaki başka kişiler tarafından başvuruda bulunulması halinde, veri sahibi tarafından, başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş, içerisinde talep konusunda yetki verildiğine dair hususu barındıran özel vekaletname sunulması zorunludur. Aksi halde yapılacak başvurular veri gizliliği ilkesi gereği dikkate alınmayacaktır.

HOSAB, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvurularınız için Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanabilirsiniz.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.