Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB) Bursa Kent Merkezine 23 km. mesafede kentin kuzey batı yönünde, İzmir Yolunun 6 km. güneyinde yer almaktadır. Batısında Akçalar Mahallesi ve Uluabat Gölü, doğusunda Kayapa Mahallesi, güneyinde Unçukuru, Maksempınar ve Güngören Köyleri bulunmaktadır. kuzeyinde ise Bursa-İzmir Yolu, Görükle Sosyal Konutları ve İrfaniye Mahallesi yer almaktadır.

Bugünkü HOSAB’da sanayinin oluşumu 1985 yılında sanayi bölgesi ilan edilmesiyle başlamıştır. 1/100.000 ölçekli Çevre Düzen Planı, Bursa Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce, 1/1.000 ölçekli Çevre Düzen Planı ise Hasanağa Belde Belediyesi’nce hazırlanmıştır. Dönemin Hasanağa Belde Belediyesi, Hasanağa Sanayi Bölgesi kurulma kararını almış ve 24 Şubat 1997 tarihinde birincisi, 13 Haziran 2000 tarihinde ikincisi olmak üzere uygulama imar planı, Hasanağa Belediye Meclis kararı ile onaylanmış ve imar parselleri oluşturulmuştur. Sanayi bölgesi ilanından sonra çok az firma faaliyette bulunmak amacıyla bölgeye gelmiş, 1990’lı yıllarla birlikte firma sayısı artmaya başlamıştır. İlk yıllarda firmalar, elektrik, su, yol vb. alt yapı ihtiyaçlarını kendileri karşılamışlardır.

1995 YILINDA HİD KURULDU
17 Ağustos 1995 tarihinde bölge sanayicileri bir araya gelerek bugünkü adı Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği (HOSABSİAD) olan Hasanağa İşverenler Derneği’ni (HİD) kurmuştur. Amaç hem bölgenin hem de çevrenin ve ülkemizin yararına düzenli bir sanayi bölgesi yaratmak olarak belirlenmiştir. 1995 yılına kadar alt yapısı yok denecek kadar yetersiz olan Hasanağa Sanayi Bölgesi, HİD’in Hasanağa Belde Belediyesi ile iş birliği yapması ile toparlanma sürecine girmiştir. HİD Yönetimi, dönemin Hasanağa Belediye Başkanının da desteği ile OSB olmak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na 22.10.2000 tarihinde 8917 sayılı Bursa Valiliğinin “Uygun Görülmüştür” yazısı ile müracaat ederek en somut adımı atmıştır. 2000 yılında bölgede 19 adet fabrika faaliyet göstermekte ve 10 adet fabrika inşaatı da devam etmekteydi.

2003 YILINDA OSB OLDU
5 Şubat 2002 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri başkanlığında, 22 kamu kurum ve kuruluşun katılımı ile yapılan toplantı neticesinde 220 hektarlık imar planı üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Uluabat Gölü Havzasında kalan 1.sınıf tarım arazisi ve 2B diye adlandırılan sahalar çıkarılarak, OSB Sınırları 111 hektar alan içerisinde belirlenmiştir. Bu çalışmalar yapıldıktan sonra, 26 Ağustos 2003 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca Hasanağa Sanayi Bölgesi, OSB olarak onaylanmıştır. 4562 sayılı OSB Kanunu gereği, 22 Eylül 2003 tarihinde Hasanağa İşverenler Derneği Olağanüstü Genel Kurula giderek, Müteşebbis Heyet, Yönetim ve Denetim kurullarını seçmiştir. Halen HOSAB Müteşebbis Heyeti ve Yönetimi, HOSABSİAD genel kurullarında seçilmektedir. Genel Kurulda alınan karar gereği bölge, Batı Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB) olarak adlandırılmış, 26 Eylül 2003 Tarihinde 216 Sicil numarası ile Batı Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB) olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca tescil edilmiştir.

İMAR PLANI 2008’DE ONAYLANDI
Bölge planlarını onaylatma aşamasında, Hasanağa Belediye Başkanlığı’nın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na işlemlerin iptali ile ilgili, Bursa 2. İdare Mahkemesinde 2003/1845 esas sayısıyla açtığı dava neticesinde, yer seçiminin iptaline 06.12.2005 tarih ve E.2003/1845.K.2005/1457 sayıyla karar verilmiştir. 07.02.2006 tarihinde de Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bu kararın tebliği yapılmıştır. Hasanağa Belediyesi’nce, organize sanayi bölgesi dışında bırakılan parsel sahiplerinin mağdur olduğu, sağlık koruma bantlarının eşitliğe ve yönetmeliğe aykırı olarak tespit edildiği ve OSB sınırlarının önceden kesinleşen imar planı ile oluşan bütünlüğü ve yapılaşmayı bozacak şekilde küçültüldüğü ileri sürülerek iptali istenilmiştir. Ancak Bursa 2. İdare Mahkemesi, yer seçim komisyonuna katılan kuruluşların oybirliği ile karar almadığı ve OSB alanının bir kısmının Uluabat Gölü Su Toplama Havzası Tampon Bölgesinde kaldığı gerekçesiyle yer seçimi işleminin iptaline karar vermiştir.
Bu karar OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 13.03.2006 tarih ve 1858 sayılı yazıları ile “Yer seçimi iptal edildiğinden bu aşamada Batı OSB’ye ilişkin tüm iş ve işlemlerin durdurulması hususunda gereğini rica ederim” tebliği ile bildirilmiştir. 13.03.2006 tarihi itibariyle Organize Sanayi Bölgesinin (eski BOSAB) OSB’liği iptal edilmiştir.

Dönemin Hasanağa Belediye Başkanı ile yapılan görüşmeler sonucu; bölgenin adının Batı Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB) yerine Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB) olması şartıyla, belediyenin 27.03.2006 tarihli dilekçesi ile davadan feragat ettiği mahkemeye sunulmuştur. Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 06.12.2005 tarih ve E.2003/1845, K.2005/1457 sayılı kararın bozulmasına, Danıştay 10. Daire Başkanlığı 13.06.2006 tarihinde oy çokluğu ile karar vermiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da 28.08.2006 tarih ve 8959 sayılı yazılarıyla, HOSAB tüzel kişiliğinin, terkinden önceki organları; Müteşebbis Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve 216 sicil numarası ile devamını uygun görmüştür.
OSB hüviyeti kazanıldıktan sonra Batı Organize Sanayi Bölgesi adı Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına tasdik ettirilmiştir. Hemen ardından revize imar planı tasdik ettirilmesi için çalışmalar başlamış; 2B alanları, kanun çıktıktan sonra uygulanmak üzere 2.Etap alanı olarak planlanmıştır. 17.03.2008tarihi itibari ile bölgenin revize imar uygulama planı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu tarihten itibaren bölgede yatırım dönemi başlamıştır. HOSAB Bölge Müdürlüğünün alt yapı yatırımları yanında fabrika yatırımları da hızla artmıştır.

2014’TE 148 HEKTAR BÜYÜKLÜĞE ULAŞILDI
29 Mart 2011 tarihli 6215 Sayılı ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 19.Maddesi ile 4562 Sayılı OSB Kanunu’na eklenen geçici madde 8 hükmü doğrultusunda; Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2011 Ağustos ayında Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde, 12 Nisan 2011 tarihinden önce mer’i plana göre yapılaşan sanayi tesislerinin bulunduğu alanların ıslah edilmesi suretiyle OSB statüsü kazandırılması amaçlanmıştır. Bu düzenleme çerçevesinde, HOSAB sınırındaki üç firmayı (Karsan, Cansan ve Delphi) organize sanayi bölgesi bünyesine katmıştır.

2019 YILINDA AKOSAB’I BÜNYESİNE KATTI
2012 yılından itibaren görüşmeleri sürdürülen Akçalar Sanayi Bölgesi ile birleşme için de 27 Haziran 2019 tarihinde bir protokol imzalanmıştır. Bakanlığın onayı ile Akçalar Organize Sanayi terkin edilip HOSAB sınırları içine dahil olmuştur. Böylece 2019 yılı sonu itibariyle HOSAB büyüklüğü 210,4 Hektara yükselmiştir.

2022 YILINDA HOSAB…

2022 yılı başı itibariyle, HOSAB’ın alan olarak büyüklüğü 213,94 hektardır. HOSAB’da toplam parsel sayısı 172 adettir. Bunların 157 adedi sanayi parselidir.  Bu sanayi parsellerinden 132’si dolu/faal haldedir. İnşaat halindeki parsel sayısı ise 6’dır. 2008 yılında 40 dolayında olan bölgede faaliyet gösteren firma sayısı 2022 yılı Ocak ayı itibariyle 153’e yükselmiştir. Bölge firmalarında 2022 yılı başı itibariyle 13.187 kişi istihdam edilmektedir ve bölgeden ihracat 2 milyar dolar seviyesine yaklaşmıştır.
HOSAB, Bursa’nın gelişim bölgesi batıda, katılımcılarına rekabet edilebilir alt yapı olanakları ve hizmetler sunan modern bir OSB olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Güncelleme: 15 Ocak 2022